November Verleden Vandaag

Elke dag in het verleden gebeurde er wel iets opmerkelijks in Arnhem.

1    3     5     7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  .

1 november 1607 (donderdag)  
Verbod dansscholen en afgoderij in Agnietenklooster

Arnhem en het Agnietenklooster rond 1580
Het Agnietenklooster, S. Agnetia’, is in het rood aangegeven op deze fraaie prent van Aernout van Buchell / Arnoldus Buchelius (1565-1641), Diarium.
© Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs 798, foto Gelders Archief.
Meer over deze tekening: https://arneym.nl/buchelius-arnhem-rond-1580/
Agnietenklooster wordt St. Catharinagasthuis
Na de overgang tot de Reformatie in 1578-1579 werden alle gebouwen in Arnhem die door katholieke instanties gebruikt werden ontmanteld.
Voor het Agnietenklooster aan de Beekstraat werd letterlijk een sterfhuisconstructie gekozen. De nonnen mochten er blijven wonen, maar toen de laatste stierf in 1636, werd het complex overgenomen door het St. Catharinagasthuis.
28 = ‘S. Agniet nu ’t Gasthuys’
7 = ‘Gasthuyskerck’; vroegere kloosterkapel en nu Waalse Kerk.
Detail uit een plattegrond van Nicolaes van Geelkercken uit 1639, gedrukt door J. Blaeu, Amsterdam, 1649.
© Scheepvaart Museum Amsterdam, Collectie Atlas van Loon,. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

1 november 1607 (donderdag)  
Verbod dansscholen en afgoderij in Agnietenklooster
De gereformeerde predikanten Fontanus en Burschetus drongen vandaag in 1607 er bij het stadsbestuur op aan om ‘afgoderij in het St. Agnietenklooster’ af te schaffen. Die ‘afgoderij’ is het belijden van het katholieke geloof door de nog aanwezige nonnen van het klooster aan de Beekstraat. Ook vroegen de dominees om dansscholen te verbieden.
Met deze ‘vermaning’ probeerden de gereformeerde voorgangers de calvinistische greep op het dagelijkse leven verder te versterken. Arnhem moest een ‘klein Geneve’, waar de leer van Calvijn de dienst uitmaakte, worden. Tevergeefs want de zusters van het Agnietenklooster waren te gehecht aan het katholieke geloof. Bovendien waren ze afkomstig uit voorname families, dus ze lieten zich niet zomaar de wet voorschrijven. Pas bij het overlijden van de laatste non was het gedaan met de ‘paapse superstitie’ aan de Beekstraat.

Literatuur en bronnen
Kienhorst, H. en J. Kuys (red.), Verborgen leven: Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw. Nijmegen 2012 (Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies).

Klerck, J. de, Kerk en religie circa 1500-1700. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem tot 1700. Utrecht 2008 (Uitgeverij Matrijs), p. 254-275, p. 266.

Leppink, G., Uit de geschiedenis van de Drie Gasthuizen. Arnhem 1983 (Uitgeverij De Drie Gasthuizen), p. 12-15.

Leppink, G.B. en R.C.M. Wientjes, Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636). Hilversum 1996 (Uitgeverij Verloren). Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 28.

Agnieten: ‘van gueden en treffelicken adel’, 1559
In een brief uit 1559 worden de zusters van het Agnietenklooster wordt de afkomst van de ‘gheestelicken jonfferen’ beschreven. In rood: ‘und religieusen van gueden und treffelicken adel sowel als anderer gueder luijden  kynder vervult is’. Hertaald: ‘en religieuzen van aanzienlijke adel en dochters van andere respectabele burgers’.
Bron: Gelders Archief: 0124-1069, Hof van Gelre, Briefwisseling van en aan Uitheemsen, 1557-1559, brief 2415 (9-1-1559).
Zie ook: Kienhorst, H. en J. Kuys (red.), Verborgen leven: Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw. Nijmegen 2012 (Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies), p. 31-32, 44, 53.


Interieur Agnietenklooster
In de negentiende eeuw schilderde Jan Jacob Fels (1816-1883) de voormalige kloostergang van het Agnietenklooster. Op dat moment was het onderdeel van het Catharinagasthuis. In deze westelijke arm van de kloostergang is rechts de uitbouw in de kloosterhof. De deur aan
het einde geeft toegang tot de voorruimte van de vroegere kloosterkerk (nu Waalse Kerk).
© Museum Arnhem, GM 03392, Jan Jacob Fels. CC 1.0.

2 november 1714 (donderdag)  
Vroedvrouwen en vondelingen

Plan Scenographique/Ignographique van Arnhem, 1715
Plattegrond van Arnhem in de tijd dat twee vroedvrouwen de betaalde opdracht krijgen om de herkomst van een vondeling te onderzoeken. De cijfers bij de straten en gebouwen worden linksboven in de legenda toegelicht.
Links buiten de stadsmuren ligt een extra verdedigingswerk, het retranchement.
© Gelders Archief: Oud Archief Arnhem inv. nr. 3418, onbekende maker, Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).  
Grote versie kaart:
https://permalink.geldersarchief.nl/7D61A1064C464B4F8FA16F07B4CC84C3

2 november 1714 (donderdag)  
Vroedvrouwen en vondelingen
Het uit mannen bestaande stadsbestuur betaalde twee vroedvrouwen f 6,- (zes gulden) om onderzoek te doen bij enkele vrouwen: ‘visitatie bij eenige meiden’. Dit omdat een kind ter vondeling was gelegd door een onbekende (vrouw / moeder) en zo probeerde men te achterhalen welke van de ‘meiden’ onlangs was bevallen. Waarom er geen onderzoek naar een man / mogelijke vader werd gedaan, vermelden de bronnen niet.
De rol van gender in de geschiedschrijving blijft van belang.

Literatuur en bronnen
Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 65.

Stam, H., Van vondelingen en wezen. In: Arnhem de genoeglijkste; jrg. 6 (1986), nr. 6, p. 274-276.

3 november 1899 (vrijdag)  
Ongeluk met artillerievervoer

Ongeluk met artillerievervoer, 1899
Bericht in de Arnhemsche Courant van het ongeluk.
© Arnhemsche Courant, 4-11-1899.
Ansichtkaart met Coehoornkazerne
Fraaie poëtische ansichtaart met linksboven de Menno van Coehoornkazerne (ca. 1908).
© Gelders Archief: 1500 – 5424, Uitgever G.J. Hoff jr. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).  

3 november 1899 (vrijdag)  
Ongeluk met artillerievervoer
In de Menno van Coehoornkazerne op de hoek van de Klarendalseweg en Hoflaan (vroeger Zadelhofsteeg, genoemd naar de daar woonachtige familie Zadelhof) waren sinds de bouw in 1883 bijna duizend soldaten ondergebracht. De kazerne gaf Klarendal veel vertier en werkgelegenheid. Maar het was ook niet zonder gevaar. Gelukkig kwam na een ongeluk met een militaire transportwagen vandaag in 1899  een vijfjarige jongen er met een schram vanaf.

4 november 1915 (donderdag)  
Ongeluk op de schipbrug

Tramongeluk schipbrug, 1915
De gestrande en gekantelde locomotief en wagons op de schipbrug.
© Gelders Archief: 1583-6894, fotograaf onbekend, fotocollectie voormalig Gemeentearchief Arnhem 2. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
De schipbrug bezweken, 1915
In de Arnhemsche Courant werd uitgebreidverslag gedaan van het ongeluk. Het artikel begint linksonder en gaat in de volgende kolom bovenaan verder.
In: Arnhemsche Courant, 4-11-1915. Via KB-site Delpher.
Grote versie totale krantenpagina:
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000101711:mpeg21:p002

4 november 1915 (donderdag)  
Ongeluk op de schipbrug
Rond 1915 trad Arnhem het modern-industriële tijdperk in. De opening van de ENKA in 1913 en de aanleg van een nieuw industrieterrein met haven ten oosten van het stadscentrum moesten werkgelegenheid en voorspoed brengen.
Een tramverbinding over de schipbrug, die de noord- met de zuidoever verbond, zou een extra economische impuls zijn. Bovendien werd zo een directe aansluiting gerealiseerd tussen de stadstram (GETA) en de tramlijn van de Betuwsche Stoomtramweg Mij. (BSM).
De Arnhemse gemeenteraad trok extra geld uit om de schipbrug te versterken en er rails op te leggen.
De eerste testrit, op donderdag 4 november 1915, mislukte jammerlijk. De locomotief, die drie met pulp geladen goederenwagons trok, kantelde bij het vierde brugstuk. Daarop helden ook de goederenwagons gevaarlijk over. Op de locomotief konden de machinist en de hem vergezellende directeuren Gemeentewerken (W.F.C. Schaap) en Gemeentram (P.M. Nieuwenhuis) alleen met een noodsprong het vege lijf redden. De schipbrug was flink beschadigd en het ongeluk betekende het einde van een mogelijke tramverbinding over de schipbrug. De rails bleven wel liggen en enkele jaren later werden de goederen via een ier naar de overkant getrokken, maar niet meer met een locomotief.

Literatuur en bronnen
Arnhemsche Courant, 4-11-1915.

Iddekinge, P.R.A., Van omnibus tot trolleybus. In: Van omnibus tot trolleybus. 125 jaar Openbaar vervoer in en om Arnhem. Leiden 1964 (Uitgeverij E.J. Brill), p. 1-87, p. 38-41.

Knap, W. W.G.Zn. en G.F.C. Vergouwe, Arnhem 1233-1933. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van Arnhems’ stedelijk bestaan. Arnhem 1933 (Uitgeverij N.V. Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij De Vlijt), p. 227-228.

Riele, A.W. te, Geschiedenis van de dienst. In: 100 jaar werk in uitvoering 1887-1987. Gedenkboek Gemeentewerken – Arnhem. Arnhem 1987 (Dienst van Gemeentewerken Arnhem), p. 11-44, p.19-20.

Seebach, T., De Arnhemse Rijnoevers. Wonen, werken en recreatie aan de rivier. Utrecht 2014 (Uitgeverij Matrijs), p. 15-16.

5 november 1379 (vrijdag)
Johannieter kruisridders mochten alles zelf bepalen

Terrein Commanderij van St. Jan, ca. 1640
Met het ‘Stratien agter Sint Jans kerck, de huidige Doelenstraat, werd het Commanderijcomplex op het Jansplein gescheiden van de stadsmuur (‘Stadts Wal’). De commanderijhuisjes waren omgeven door de voorste (bij de kerk) en achterste tuinen (‘Gaerden’).
© Gelders Archief: 0306 Commanderij van St. Jan te Arnhem 126, onbekende maker. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Grote versie:
https://permalink.geldersarchief.nl/951E5DFB54C7457C8A1E05AB7DCC5BCD
St. Janskerk, 1742
Blikvanger van het terrein van de Commanderij van St. Jan was de Janskerk, die in 1817 vanwege grote bouwvalligheid werd gesloopt.
© Gelders Archief: 1551-28678 Jan de Beijer, Gemeente Arnhem, Topografisch-historische Atlas Gelderland. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

5 november 1379 (vrijdag)
Johannieter kruisridders mochten alles zelf bepalen
In Arnhem is er de Jansstraat, Jansplaats, Jansbinnen- en buitensingel, Jansbeek en het Jansplein. Allemaal vernoemd naar de Commanderij van St. Jan. Deze Johannieterorde van kruisridders had tussen ongeveer 1200 en 1800 op het Jansplein een eigen stuk grond met tuinen, huizen en een kerkhof naast een fraaie romaans-gotische kerk met dubbele torens,. De hospitaalridders van St; Jan, naar het latere hoofdkwartier op Malta de Maltezerridders genoemd, kregen rond 1200 dit gebied waarschijnlijk via graaf Otto I van Gelre. Die had deelgenomen aan de fameuze Derde Kruistocht (1189-1192) waarin de Europees-christelijke legers van o.a. de Duitse keizer Frederik Barbarossa en de Engelse koning Richard Leeuwenhart vochten tegen de verenigde Arabisch-moslimlegers onder leiding van Saladin. Uit de zeventiende eeuw is daarvan een verslag overgeleverd:

‘Na de beëindiging van de binnenlandse onlusten richtte de keizer (Frederik Barbarossa), na aandringen van paus Urbanus, zich op de heilige oorlog en verlossing van de christenen in de Joodse landen. De graven van Gelre en Holland zijn te water overgescheept van Sicilië, de verzamelplaats van de vloot, naar het hart van Azië. Daar hebben zij de zeekust ingenomen en de steden geplunderd. Otto vond, na drie jaar thuis komende, de Geldersen verwikkeld in een onenigheid tussen de bisschop van Utrecht en de stadhouder van Coevorden.’
Vrij naar: Arend van Slichtenhorst, XIV. boeken van de Geldersse geschiedenissen, 1654.

Maar ja, honderd jaar na de stichting van de Commanderij werd er geruzied over wie de baas was op het Jansplein. De commanderij met zijn geestelijke zorgridders was immers een ‘immuniteit’: het stadsbestuur of de graaf/hertog had er niets over te zeggen. Dat werd vandaag in 1379 nog eens in een oorkonde bevestigd.
‘Wij, Willem, bij de genade Gods hertog van Gelre en graaf van Zutphen laten weten.
Dat wij zullen eerbiedigen al wat onze lieve grootvader, hertog Reinald, om Gods wil te erkennen en gunstig te stemmen, en onze oom hertog Reinald en hertog Eduard de heren van Sint Jan hebben toegezegd te eerbiedigen. Wij zullen alle degenen van die commanderijen met al hun lijf en goed hoeden en beschermen.’

Vrij naar: oorkonde van Willem van Gulik, hertog van Gelre, 5 november 1379.

Literatuur en bronnen
Graswinckel, D.P.M., Een wandeling door Arnhem in vroegere eeuwen. In: Arnhem Zeven Eeuwen Stad. Officieel gedenkboek. Arnhem, 1933. (Uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande N.V. Boekverkoopers), p. 123-185, vooral p. 131, 133-135.

Hoefer, F.A. en J.S. van Veen, De Commanderieën der orde van St. Jan in Gelderland. In: Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel 13 (1910), p. 277-332, vooral p. 323-324.

Kuys, J.A.E., Kerk en religie in de late middeleeuwen. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem tot 1700. Utrecht 2008 (Uitgeverij Matrijs), p. 223-253, vooral p. 229-232.

Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 391-394.

Potjer, M., Historische Atlas van Arnhem. Van Schaarsbergen tot Schuytgraaf.  Amsterdam 2005 (Uitgeverij SUN), p. 14-15.

Slichtenhorst, A. van, XIV. boeken van de Geldersse geschiedenissen. Van ‘t begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien. Arnhem 1654 (Uitgever J. van den Biesen), Boek VI, no. 19 en 20, p. 83.

Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970), p. 97-99.

6 november 1959 (vrijdag)
Arnhemse schillen brengen geld op

Schillenverzamelplaats Van Oldenbarneveltstraat, 1959
Het verzameldepot van de Arnhemse aardappelschillen lag aan de Van Oldenbarneveltstraat.
In: Arnhemsche Courant, 6-11-1959. Via KB-site Delpher.
Grote versie totale krantenpagina:
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=MMKB19:000321032:mpeg21:p00013 
Arnhemse vuilnisemmers, 1969
Op de Trans kieperen mannen van de gemeentereiniging de inhoud van de vuilnisemmers in de vuilniswagen.
© Gelders Archief: 1583-3607, fotograaf Gemeentearchief Arnhem, fotocollectie voormalig Gemeentearchief Arnhem 2. CC0 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

6 november 1959 (vrijdag)
Arnhemse schillen brengen geld op
In deze tijd van kliko’s, ondergrondse vuilcontainers, scheiding aan de bron, vuilverbranding, hergebruik en diftar komt soms de herinnering aan de zinken vuilnisemmer en de schillenboer naar boven. Maar ook de jaren vijftig van de vorige eeuw had zijn afvalproblemen. Tot in de jaren tachtig deden de gemeente Arnhem en enkele particuliere bedrijfjes, zoals Piet(je) van Rinsum en Stephan Triest, veel moeite om de aardappelschillen apart van het andere huisvuil in te zamelen. Maar in de Arnhemsche Courant van vandaag in 1959 lezen we dat dit niet probleemloos ging: aardappelschillen werden bij het gewone vuil gedaan, de schillen waren vermengd met andere etensresten en de vraag naar aardappelschillen varieerde sterk. Dit had zijn effect op de prijs van de afvalschillen en daarmee op een rendabele inzameling. Daarnaast hielden soms de schillenboeren zich niet aan de afspraken. En toch werden in 1959 in totaal drie miljoen kilo Arnhemse aardappelschillen ingezameld.

Literatuur en bronnen
Arnhemsche Courant, 6-11-1959.
NRC Handelsblad,
12-5-1981.

Roelofs, B., De was buiten hangen. Arnhemse kwesties 1970-2000. Utrecht 2020 (Uitgeverij Matrijs).

Schillenboer Stephan Triest, 1983
Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was schillenboer en hergebruikondernemer Stephan Triest uit de Borgardijnstraat met zijn paard, veulen en wagen een geliefde verschijning in de Arnhemse straten.
© Gelders Archief: 1544-15900-0001, fotograaf Gerth van Roden, CC-BY-NC-ND-4.0 licentie (alle rechten voorbehouden).
Van schillenboer tot kringloopcentrum, 1981
Met zijn paard (Bianca) en wagen trok Stephan Triest in 1981 naar Den Haag om aandacht te vragen voor zijn subsidieverzoek om een kringloopcentrum te beginnen. Het zou nog een aantal jaren duren voordat dit gerealiseerd werd.
In: NRC Handelsblad, 12-5-1981. Via KB-site Delpher.
Grote versie totale krantenpagina:
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026839:mpeg21:p015

7 november 1849 (woensdag)
Geboortedag architect Boerbooms

Johannes Boerbooms, ca. 1880
© Gelders Archief: 2126-2-000, onbekende fotograaf, Begraafplaats Moscowa te Arnhem, overzicht van monumentale graven. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Boerbooms: leerling van Pierre Cuypers
Op de zeventigste verjaardag van architect Pierre Cuypers in 1897 boden zijn leerlingen hem een oorkonde aan. De handtekening van Boerbooms is in de linkerrij de vierde van boven.
De tekst luidt ‘Op heden den zeventiende Mei van het Jaar MDCCCIIIC hebben de Leerlingen en de Oudleerlingen hunnen Meester Doctor P.J.H. Cuypers Architect te Amsterdam bij Gelegenheid van Zijn Zeventigsten Verjaardag deze Oirkonde hunner Hulde aangeboden.’
© Cuypershuis Roermond. CC-BY-NC-ND-4.0 licentie (alle rechten voorbehouden).
Grote versie via Cuypershuis:
https://www.cuypershuisroermond.nl/nl/collectie/0487-foto-van-een-oorkonde-met-felicitatie-register-b-g-v-70e-verjaardag-p-j-h-cuypers

7 november 1849 (woensdag)
Geboortedag architect Boerbooms
Vandaag werd in 1849 in Arnhem de architect geboren van enkele van de markantste gebouwen van de stad: Johannes Boerbooms. In Arnhem staan nog steeds tal van grote winkelpanden van zijn hand.  Zijn bekendste creatie is het St. Elisabethsgasthuis. Als we dit gebouw vergelijken met een ander ontwerp van hem, Beekstraat 2 dat al jarenlang Café Meijers huisvest, dan krijgen we een goede indruk van zijn architectuurstijl. Als leerling van Pierre Cuypers (o.a. Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam) liet hij de weelderige overgangstijd van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd rond 1500 herleven. Zijn panden werden opgetrokken in een combinatie van neorenaissance en neogotiek.
Zowel Café Meijers als, nu appartementencomplex, het St. Elisabethsgasthuis hebben een hoge bakstenen gevel afgewisseld met witgrijze stenen banden. Boven de deuren en ramen zijn halfronde (segment)bogen aangebracht. Verder is siermetselwerk en op het dak bevinden zich kleine dakkappelletjes met pinakeltjes. Door zijn affiniteit met de neogotiek mocht Boerbooms in 1899 ook het ontwerp maken van de restauratie van de Grote of Eusebiuskerk. Hij stierf echter, veel te jong in datzelfde jaar, om dat werk te kunnen voltooien.

Literatuur en bronnen
Frank, C.J.B.P., Langs lunchrooms en luxezaken. Historische winkels in de binnenstad van Arnhem. Utrecht 2008 (Uitgeverij Matrijs), p. 41.

Hest, J.H.J. van, St.-Elisabethsgasthuis. Bouwgeschiedenis van een Arnhems ziekenhuis.  Utrecht 2001 (Uitgeverij Matrijs).

Hest, J. van, Johannes Wilhelmus Boerbooms, 1849-1899, Architect.
In: C.A.M. Gietman, e.a. (red.),  Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 3, Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Hilversum 2002 (Uitgeverij Verloren), p. 23-25.
Online:  https://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/3_Johannes_Wilhelmus_Boerbooms

Lavooij, W., Van neostijlen tot Nieuwe Kunst. Arnhemse Architectuur uit de negentiende eeuw. Utrecht 2017 (Uitgeverij Matrijs), p. 36-44, vooral p. 40.

Vredenberg, J., Johannes Wilhelmus Boerbooms 1847-1899. In: Vredenberg, J. (red.). Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp. Ontwerpers van gebouwen, stedelijke ruimte en landschap tot 1965. Utrecht 2019 (Uitgeverij Matrijs), p. 59.
Hier staat abusievelijk als geboortedatum 8-11-1847. Dit moet 7-11-1849 zijn.

Elisabethsgasthuis, 1895
De bouw van de hoofdvleugel het St. Elisabethsgasthuisin 1895.© Gelders Archief: 1583-7846, fotograaf Gemeentearchief Arnhem, fotocollectie voormalig Gemeentearchief Arnhem 2. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Ontwerp pand Café Meijers, 1892
In opdracht van J.L.C. Ketelaar ontwierp Boerbooms in 1892 het winkelwoonhuis dat nu Café Meijers is.
© Gelders Archief: 1506-2323, J.W, Boerbooms, Kaartenverzameling Gemeente Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

8 november 1854 (woensdag)
Walburgiskerk stort deels in  

Interieur Walburgiskerk na instorting, 1854
Repro naar prent van J. Pelgrom
© Gelders Archief: 1583-1777, fotocollectie Gemeentearchief Arnhem 2, Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Markt met Paleis van Justitie en Walburgiskerk,1860
Op de achtergrond de Walburgiskerk met de ingestorte,  en daarna verder afgebroken, noordelijke toren.
© Gelders Archief: 1551–3096, K. Ch. Koehler, Gemeente Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).  

8 november 1854 (woensdag)
Walburgiskerk stort deels in
Architect Th. Molkenboer was wat te ambitieus of onkundig, het is maar hoe je het bekijkt. Bij de restauratie van de Walburgiskerk in 1854 besloot hij de romaans aandoende vierkante pilaren om te toveren tot meer gotische ronde zuilen. Hij liet de pijlers afslijpen waardoor een deel van de dakconstructie en de toren instortte. Ooggetuige Antoon Markus schrijft:

“Op den morgen van den 8sten November van dat jaar bevond ik mij omstreeks 9 uur in de St.-Walburgsteeg; vele menschen, welke den vroegdienst hadden bijgewoond, hadden juist de kerk verlaten, en troepjes ambachtslieden, die in de kerk aan het werk waren, wilden zich na schafttijd weder naar hun werk begeven. Opeens hoorde ik een donderend geraas, en zag de kerk in wolken van stof gehuld.

Toen de stofwolken opgetrokken waren, begaf ik mij derwaarts, en ziet, daar stond de kap van den noordelijken toren nog slechts op de twee buitenste muren, de twee binnenste waren ingevallen en hadden op hun weg een groot deel van het dak meegenomen en het inwendige der kerk meerendeels vernield. Het orgel was totaal verbrijzeld, stukken er van lagen op het hoofdaltaar. Hoog lagen balken, leien, steenen opgestapeld; het geheel geleek een groote hoop afbraak. Had dit onheil 10 minuten vroeger of later plaats gevonden, dan zouden de gevolgen verschrikkelijk zijn geweest, en menige familie in rouw gedompeld hebben. (…)

Gelukkig is zij niet gevallen maar voorzichtig afgebroken, zoodat de kerk het een jaar met anderhalven toren moest doen. Bij de verbouwing van 1855 werd het koor der kerk tevens uitgebreid, de toren weder opgebouwd en het inwendige van nieuwe altaren en een nieuwe preekstoel voorzien. Gedurende den tijd, dat de kerk na dit ongeval voor den H. dienst ongeschikt was, hebben de godsdienstoefeningen in de daarvoor gewijde nieuwe Concertzaal van Musis Sacrum plaats gehad.”

Literatuur
Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 276-277.

Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970),  p. 85.

9 november 1720 (zaterdag) 
Voogd jonge plantage-eigenaressen wordt schepen

Extract Resolutieboek Gezworen Gemeente 1720.
Uit: Berck, F.H. van, Advijs op drie vraagen door der Gezwoore Gemeente der Stad Arnhem, enz, 1784, p. 152.
Der(c)k de Vree  
Portret van Kozack, ca. 1700-1724 
© Geldersch Landschap & Kasteelen _01483, bruikleen Brantsen van de Zyp (auteursrechtenvrij).
Slavin van één van de plantages van De Vree  
Lithografie van Théodore de Bray, 1840-1860. 
©Tropenmuseum Amsterdam 03-3581-33i.

9 november 1720 (zaterdag)  
Voogd jonge plantage-eigenaressen wordt schepen
In 1720 stierf in Arnhem schepen dr. Jacob Coets, tevens advocaat aan het Hof van Gelderland. Het was de gewoonte dat de zittende stadsbestuurders uit eigen kring een opvolger aanwezen. De familie Coets maakte zo al decennia, van familielid op familielid, deel uit van de Arnhemse magistraat.

Sinds het einde van de middeleeuwen bestond de Gezworen Gemeente, een groep burgers die inspraak wilde in het bestuur maar dat nooit had gekregen.
Gedurende de 17e en 18e eeuw schurkte de Gezworen Gemeente steeds meer tegen de macht aan en maakten ook notabele en rijke Arnhemse burgers er deel van uit.

Op 9 november 1720 besloten de gemeenslieden twee kandidaten uit de al machtige families De Vree en Tulleken naar voren te schuiven als opvolger voor Coets.
Der(c)k de Vree zou het worden en hij promoveerde twee jaar later zelfs tot burgemeester. Voor zijn overleden broer Gerhard was hij voogd geworden van zijn in Suriname wees geworden nichtjes Hester en Johanna. Die hadden van hun vader zijn plantages geërfd, maar kwamen terug naar Arnhem. Voor een veilige overtocht liet Derk hen vergezellen van de slavin ‘Anna Van Vossenburg’. Zij baarde als ‘swartin’ veel opzien in het achttiende-eeuwse Arnhem.

Literatuur en bronnen
Ekkart, R.E.O., Gelderse portretten en portrettisten. In: Bierens de Haan, J. C. en R. Ekkart (red.), Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850. Zwolle 2002 (Waanders Uitgevers), p. 56-85, vooral p. 63.

Koene, B., Schijngestalten. De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809). Hilversum 2013 (Uitgeverij Verloren), pp. 10-13.

Koene, B., De mensen van Vossenburg en Wayampibo. Twee Surinaamse plantages in de slaventijd. Hilversum 2019 (Uitgeverij Verloren), p. 80-87.

Tenten, M.V.T.,  De Gelderse elite in vogelvlucht 1550-1850. In: Bierens de Haan, J. C. en R. Ekkart (red.), Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850. Zwolle 2002 (Waanders Uitgevers), p. 18-33, vooral p. 28-29.

Theeuwen, P.J.H.M., Pieter ’t Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Hilversum 2002 (Uitgeverij Verloren), 2002, p. 43-44 en 450-464.

Wissing, P. van, Stad op drift: politiek tussen 1700 en 1815. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem van 1700 tot 1900. Utrecht 2009 (Uitgeverij Matrijs), p. 54-90, p. 64-68.

10 november 1616 (donderdag)
Stad koopt patroonrecht van de Grote Kerk

Brand in de Grote of Eusebiuskerk, 1633  
Op dit schilderij van Herman Breckerveld is goed te zien dat de toren nog niet de verhoging (de lantaarn) heeft. Die zou in 1650 aangelegd worden.
De brand ontstond op 25 juni 1633 door blikseminslag in het angelustorentje.
© Museum Arnhem.
Ernst Casimir van Nassau
Deze zoon van de broer (Jan van Nassau ‘de Oude’) van Willem van Oranje kennen we vooral als de stichter van de Friese tak van de stadhouders van Nassau. Minder bekend is dat hij er voor zorgde dat in formele zin de stad Arnhem in 1616 het recht kreeg om predikanten voor de Eusebiuskerk te benoemen.
Schilderij van Wybrand de Geest, ca. 1630-1635.
© Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-570.

In 1452 begon op de fundamenten van de Maartenskerk de bouw van het schip en de toren van wat nu de Grote of Eusebiuskerk is. Een jaar later kreeg de nieuwe kerk extra status als de relieken van de heilige Eusebius vanuit de St. Salvator-abdij Prüm naar Arnhem werden overgebracht.

Van oudsher (9e eeuw) had het Prümer klooster het recht om de priesters in de kerk aan te stellen. Toen Arnhem in 1578 overging van het katholieke naar het protestantse geloof wilden de protestanten en het gereformeerde stadsbestuur graag dit recht ook formeel bezitten.

Op deze dag in 1616 wist het stadsbestuur dat patroonrecht van graaf Ernst Casimir van Nassau (en Katzenelnbogen en Dietz) te kopen. De graaf, zoon van Jan van Nassau die in 1578 als stadhouder van Gelderland een leidende rol speelde in de Arnhemse overgang naar de reformatie, had dit recht zelf zes jaar eerder van de abdij in Prüm gekocht. Hij kon dit doen door zijn Duitse connecties met de keurvorst van Trier.  

Literatuur
Schulte, A.G., De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad. Utrecht 1994 (Uitgeverij Matrijs), p. 29 en 37.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 31.

Wissing, P. van, Stad op drift: politiek tussen 1700 en 1815. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem van 1700 tot 1900. Utrecht 2009 (Uitgeverij Matrijs), pp. 54-90, pp. 64-68.

11 november St. Maarten
St. Maarten vereeuwigd in steen

St. Maarten en St. Petrus, zuidportaal Eusebiuskerk  
De zwaar beschadigde originele middeleeuwse beelden bevinden zich in het Museum Arnhem. De huidige natuurgetrouwe kopieën zijn van beeldhouwer Henk Vreeling.
© Foto Jan van Dalen.
Maartenskerk in grondplan Eusebiuskerk
Rechtsonder in vet-zwart de omtrek van de middeleeuwse Maartenskerk.
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 20024776.
Maartenskerk in plaveisel
Een belangrijk deel van de vroegere omtrek zijn nu bedekt door bouwplaten. Direct naast het zuidportaal is het meest te zien.
© Foto Cor Bekink, 2008.

11 november St. Maarten
St. Maarten vereeuwigd in steen

Vijfhonderd jaar lang was St. Maarten de patroonheilige van Arnhem. Tot 1453 heette de Eusebiuskerk de Maartenskerk. Toen in dat jaar relieken van Eusebius vanuit de moederabdij in Prüm (Eifel – Duitsland) kreeg de Grote Kerk haar huidige naam.
Niet alleen de Martinuskerk aan de Steenstraat herinnert nog aan de eerste heilige beschermer van de stad. Aan het zuidportaal (Turfstraatzijde) van de Eusebiuskerk is uiterst links een standbeeld van de Franse heilige te zien. Hij is vereeuwigd op zijn beroemdste moment: met zijn zwaard snijdt hij zijn mantel in tweeën en geeft een stuk aan een bedelaar.
Naast hem staan Petrus (sleutel tot de hemel), Christoforus (Christus op zijn schouders) en Stephanus (dalmatiekmantel en steen, het teken van de eerste martelaar die door steniging stierf).
Naast het zuidportaal is in het plaveisel nog een deel van de omtrekken van de oude Maartenskerk te zien. Helaas wordt een belangrijk deel hiervan door bouwplaten aan het zicht onttrokken.

Literatuur
Schulte, A.G., De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad. Utrecht 1994 (Uitgeverij Matrijs), p. 101, 111-113.

12 november 1794 (woensdag)
Inkwartiering troepen in Lutherse Kerk

Lutherse Kerk, 1895
Het kerkgebouw voordat het drie jaar later verlaten zou worden door de Evangelisch-Lutherse gemeente. Ze betrok in 1898 een nieuwe kerk aan de Spoorwegstraat.
Op de voorgrond een deel van de open galerij uit 1845 die diende als Korenbeurs. Het gebouw de Korenbeurs werd in 1899 in gebruik genomen.
© Gelders Archief: 1501-04-6419, Fotocollectie voormalig gemeentearchief Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie. (auteursrechtenvrij).
Voormalige Lutherse Kerk  aan de Korenmarkt
Tekening uit 2004.
© Gelders Archief: 1592–158 tekening van W.F. van Reine, CC-BY-NC-ND-4.0 licentie.

In 1735 gaf Arnhem toestemming aan de Lutherse gemeente om aan de Korenmarkt een kerkgebouw neer te zetten. Het werd een prachtig classicistisch pand, ontworpen door architect Leendert Viervant.

Bijna zestig jaar later, in 1794, was het niet alleen in Arnhem, maar in heel Europa onrustig. Na de Franse Revolutie werd Frankrijk bedreigd door buitenlandse troepen die de monarchie wilden herstellen. De Franse revolutionairen sloegen terug door een tegenaanval in te zetten. Ze marcheerden op naar de zuidelijke Nederlanden, dat door de Franse vijand, Oostenrijk, werd bestuurd. Het revolutionaire Frankrijk had zelfs in februari 1793 de oorlog verklaard aan Nederland, of beter naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hier zwaaiden immers aanhangers van het ‘ancien regime’ in de persoon van de prinsgezinden van stadhouder Willem V van Oranje ook de scepter.

De Fransen rukten in de zomer van 1794 razendsnel op naar de Republiek.
Het Arnhemse stadsbestuur liet de stedelijke kas met 15.000 gulden en alle belangrijke archiefstukken overbrengen naar Amsterdam.
De troepen werden versterkt en vanuit Engeland kwam een extra eenheid soldaten onder leiding van de hertog van York naar Arnhem. De Engelse opperbevelhebber betrok een huis in de Koningstraat en zijn soldaten werden op 12 november ondergebracht in de Lutherse kerk.
Zo wist het oude bestuur het nog een paar maanden te rekken, maar in januari 1795 dansten de ‘Bataafse patriotten’ definitief rondom de overal opgerichte vrijheidsbomen.

Literatuur
Eijsink, Th. N., Restauratie en revolutie in Arnhem 1 juli 1787 – 6 mei 1795.
Arnhem 1967 (Uitgeverij Gemeentearchief Arnhem), p. 70-71.

Koene, B., Schijngestalten. De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809).
Hilversum 2013 (Uitgeverij Verloren), pp. 240-241.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld.
Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 10-11.

Wissing, P. van, Stad op drift: politiek tussen 1700 en 1815. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem van 1700 tot 1900. Utrecht 2009 (Uitgeverij Matrijs), p. 81

13-11-1957 (woensdag)
Overlijden Arnhemse Olympische touwtreksportheld

Olympische helden van Achilles, 1920
Enkele sporters van Achilles die de zilveren medaille wonnen op de Olympische spelen. De eerste atletiekmedaille ooit voor Nederland. De kleine man links staand is Willem Bekkers (Arnhem 1890 – Arnhem 1957).
© Gelders Archief: 1583-12833, Fotocollectie voormalig gemeentearchief Arnhem 2. Public Domain Mark 1.0 licentie. (auteursrechtenvrij).

Affiche Olympische Spelen, 1920
Een van de affiches voor de Spelen in Antwerpen.

In 1957 overleed op 67-jarige leeftijd Arnhemmer Willem Bekkers.
Hij verwierf in 1920 furore door deel uit te maken van de zilveren medaillewinnaars in het Olympische atletieknummer van het touwtrekken.

Op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen was touwtrekken nog een Olympische activiteit. De Engelsen, acht politieagenten die samen 300 kilo zwaarder waren dan de Nederlanders, gingen er met de titel vandoor. Ons land behaalde de tweede plaats.
De Nederlandse touwtrekploeg bestond vooral uit mannen van de Arnhemse krachtsportvereniging Achilles. Een combinatie van boksers, worstelaars en gewichtheffers vormde de touwtrekploeg. Een van de acht was Willem Bekkers.

De Nederlands-Arnhemse ploeg oogstte bovendien alom bewondering voor hun sportiviteit. In de wedstrijd om het zilveren was namelijk een deel van tegenstander België te laat en de tweede plek werd aan de mannen van Achilles toegekend. “Zo willen wij niet winnen”, spraken de Arnhemmers en wachtten tot de tegenstander compleet was. Daarna werd het duel met 2-0 in het voordeel van de Gelderse krachtmensen beslist.

In Arnhem volgde de gebruikelijke rijtoer, een huldiging in Musis met een toespraak van waarnemend burgemeester en sportwethouder H. Goedhart jr. en uitgebreide artikelen in de Arnhemsche Courant. Bij de volgende Spelen was het touwtrekken geschrapt als Olympisch onderdeel.

Literatuur
Fiege, K., Twee eeuwen sporten in Arnhem.
Arnhem 2001 (De Arnhemsche Courant / De Gelderlander), p. 50 en 57.

14 november 1546 (donderdag)
Overlijden Joost Sasbout, ‘de mens is een zeepbel’

Epitaaf Joost Sasbout in de Eusebiuskerk Arnhem
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), nr. 20371079.
Epitaaf Joost Sasbout
Schilderij van Johannes Jelgerhuis Rz uit 1825.
De tekst op het middendeel zijn na de Arnhemse Reformatie van 1579 aangebrachte psalmfragmenten, waaronder vers 15 tot 17 uit de Eerste Brief van Paulus aan de Corinthiërs: ‘Maar zo Christus niet verrezen is, dan is uw geloof zonder nut, en zijt gij nog in uw zonden’.
Hier was oorspronkelijk de geboorte van Christus afgebeeld. Men gaat er van uit dat deze tijdens of vlak na de eerste Arnhemse Beeldenstorm (september 1579) is vernietigd.
© Gelders Archief: 1551-2891, Topografisch-historische Atlas Gelderland. Public Domain Mark 1.0 licentie. (auteursrechtenvrij).

14 november 1546 (donderdag)
Overlijden Joost Sasbout, ‘de mens is een zeepbel’
Joost Sasbout (Jodocus van Sasbout, 1487-1546) moet niet verward moet worden met de 17e-eeuwse Utrechtse apostel-vicaris Sasbout Vosmeer (1548-1614).

De Arnhemse Sasbout was de eerste kanselier in Gelre voor keizer Karel V. Voor deze nieuwe heer van Gelre moest Van Sasbout zorgen voor rust in Gelre en Arnhem na de roerige periodes van Karel van Gelre (hertog 1492-1538) en Willem van Gulik (en Berg en Kleef, hertog 1538-1543).
Sasbout is niet zozeer bekend geworden door zijn korte periode als hoogste bestuurder in Gelderland. Zijn epitaaf (grafgedenkteken) in de Grote of Eusebiuskerk daarentegen wordt door kunsthistorici geprezen als een prachtig voorbeeld van renaissancistische beeldhouwkunst. Dat gedenkmonument bevindt zich in de noordelijke kooromgang van de kerk en is waarschijnlijk van de hand van Colijn de Nole uit Kamerijk (België).

Het beeldhouwwerk mag dan tal van verwijzingen hebben naar de klassieke Grieks-Romeinse tijd. De afbeelding en teksten ademen meer het ‘memento mori’ van de middeleeuwen dan het ‘carpe diem’ van de renaissance.
Een deel van de tekst die Sasbout zelf naliet: ‘Sta stil; wat gij zijt ben ik geweest; wellicht zijt gij morgen wat ik ben: een rottend lijk. Eens was ik Jodocus Sasbout (…) Maar wat baten mij thans titels, schatten of wijsheid? De dood maakt hoog en laag gelijk. Alleen de deugd wacht de mens na zijn dood…’.

Het zijn vooral de gebeeldhouwde afbeeldingen van een zojuist overleden jonge vrouw en een skelet met aan weerszijden de woorden ‘homo bulla’ (‘de mens is een zeepbel’)  ‘caro fernu’ (‘het vlees is als hooi’) die de bezoeker tot nadenken doet stemmen.

Literatuur
Brink, T., Ontworpen voor de eeuwigheid. De memoriesculptuur voor Joost Sasbout en Catharina van der Meer in de Eusebiuskerk te Arnhem. In: Bulletin KNOB, deel 12, 2013, nr. 3, pp. 152-165.

Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), pp. 243-244.

Schulte, A.B.C en C.J.M, Schulte- van Wersch, Kunst en cultuur van de late middeleeuwen tot 1700.  In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem tot 1700. Utrecht 2008 (Uitgeverij Matrijs), pp. 276-309, p. 288 en 291.

Schulte, A.G., De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad. Utrecht 1994 (Uitgeverij Matrijs), pp. 179-183.

Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970),  p. 85.

15 november 1912 (vrijdag)
Oprichting Gelderse Blindenvereniging


Logo vroegere Gelderse Blindenvereniging
Villa Reale en Villa Clara Utrechtseweg, ca 1950
De panden waar het Gelderse Blinden Instituut in de jaren dertig werd gevestigd. De voormalige woonhuizen ‘Villa Reale’ (links) en ‘Villa Clara’ werden naar een ontwerp van de Arnhemse architect Van Gendt in 1873 gebouwd. In de jaren dertig en vijftig werden de panden door respectievelijk de architecten Eich en Feenstra verbouwd.
© Gelders Archief: 1500-4224, Gelderse Blindenvereniging. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Ansichtkaart Gelderse Blindenvereniging, ca 1935
© Gelders Archief: 1500 – 4225, Gelderse Blindenvereniging. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

15 november 1912 (vrijdag)
Oprichting Gelderse Blindenvereniging
De Arnhemmer Rikke Koops (geboren 5 april 1883) is sinds zijn 12e jaar blind en wil iets doen aan de emancipatie en positie van de blinden in Gelderland. Op 15 november 1912 is hij de initiatiefnemer van de oprichting van de stichting ‘Geldersche Blindenvereniging’. De stichting wil blinden ondersteunen om aan eigen inkomsten te komen zodat ze meer niet meer volledig afhankelijk zijn van liefdadigheid en overheidssteun.

Er wordt geld ingezameld aan en in 1918 wordt in de Weverstraat een werkinrichting voor blinden geopend. De naam is ‘G.B.I. werkinrichting en tehuis voor blinden’ (G.B.I.= Geldersche Blinden Industrie). Al snel verruilt de vereniging dit gebouw voor twee panden (een als kantoor- en woonhuis en een als werkinrichting) aan de Marktstraat.

Die panden moesten in 1933 wijken voor de bouw van de Rijnbrug en vond op 9 oktober van dat jaar de feestelijke opening plaats van het nieuwe onderkomen aan de Utrechtseweg, tegenover de Oranjestraat, In twee grote voormalige villa’s (gebouwd in 1873) werden de kantoren, een werkplaats, een winkel en internaat gevestigd. Zo’n 30 blinden vonden er blijvend onderdak. In 1980 waren de voorzieningen niet meer rendabel en werden de panden verkocht. De vereniging investeerde het geld, nu als GBS (Gelderse Blinden Stichting), in de verdere ondersteuning van de blinden in Gelderland.

Het voormalige kantoorgebouw is er nog steeds als ‘Villa Reale’. Het pand met de winkel (‘Villa Clara) moest in de jaren negentig van de vorige eeuw plaatsmaken voor het appartementencomplex ‘Huize Clingelbeeck’.

Rikke Koops bleef tot aan zijn dood in 1966 voorzitter van de Gelderse Blindenverening. Zijn graf is te vinden op Moscowa.

Literatuur
Ahoud, W.F.M., Inventaris van het archief van de Gelderse Blindenvereniging. Gelders Archief, 0748 Gelderse Blindenvereniging, laatste wijziging in 2015.

Gelders Archief: 2071 Archief Gelderse Blindenvereniging, archief gevormd in 1991; laatste wijziging 2020.

16 november 1672 (woensdag)
Franse bezetter eist geld

Frans bevel tot betalen van 1250 gulden
Verordening van Louis Robert, Intendant de Justice, Police & Finances dans Toutes Places & Pays conquis par sa Majesté sur les Hollandois’, aan Arnhem d.d. 16-11-1672.
© Gelders Archief: 2000-3517-0023 Oud Archief Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie. (auteursrechtenvrij).
Franse kaart van Arnhem, 1672
De Franse cartograaf des Konings, Cher. de Beaurain, legde alle overwonnen steden op kaart vast.
© Gelders Archief: 1506 Kaartenverzameling Gemeente Arnhem 8318. Public Domain Mark 1.0 licentie. (auteursrechtenvrij).

16 november 1672 (woensdag)
Franse bezetter eist geld
Donderdagmiddag 6 juni 1672 marcheerden de Franse soldaten van ‘Zonnekoning’ Lodewijk de Veertiende Arnhem binnen. Enkele uren daarvoor had het Arnhemse stadsbestuur bij het Franse legerkampement in Lathum de koning hoogstpersoonlijk de capitulatie van de stad aangeboden. Dat gebeurde wel volgens de Franse etiquette: “Dat so de Coninck, te paerd sittende, audientie verleende, sij oock op haer paerden blijven, ende tot sijn Majesteit alleen met driemaal haer lichaem te buygen nadere mosten.”

Met de Franse beleefdheid was het snel gedaan en één van de talloze financiële verplichtingen is van 16 november. De Franse bestuurder (intendant) van Nederland, Louis Robert, beveelt Arnhem om elke maand 2150 gulden, ‘deux mil cent cinquante florins’, te betalen.
De stad is enorm opgelucht als twee jaar later aan de Franse bezetting een eind komt.

Literatuur
Kotte, W., Van Gelderse Bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis. Arnhem 1972 (Gemeentearchief Arnhem, Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem deel 4), p. 62, 75-81, 139 (noot 303).

17 november 1809 (vrijdag)
Oprichting ‘t Nut

Gebouw ‘’t Nut’ Broerenstraat, 1872
Op deze kaart uit 1872 is het gebouw van ’t Nut’ ingetekend. Het ging financieel goed met de vereniging en vier jaar later werd het gebouw aan de Broerenstraat verruild voor een gloednieuw verenigingsgebouw in de Weerdjesstraat. Rond 1900 was de glorietijd van ’t Nut voorbij. Na een heroprichting van de afdeling in 1919 vestigde de instelling zich in de Parkstraat.
De afbeelding is een detail uit de ‘Plattegrond, lengte en dwarsprofillen der Broerenstraat. Bijlage G. no. 10.’  De kaart werd gemaakt in het kader van de vele rioleringsplannen rond 1870.© Gelders Archief: 1506 Kaartenverzameling Gemeente Arnhem 7926, getekend door P.W.C. de Graaf. CC 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Grote versie volledige kaart:
https://permalink.geldersarchief.nl/3C5D28AC69194EDEBA182C0DE1D451F1
25-jarig jubileum ‘’t Nut’, 1834
De Arnhemsche Courant deed uitgebreid verslag van zilveren jubileum van de ’t Nut’.
In: Arnhemsche Courant, 20-11-1834. Via KB-site Delpher.
Grote versie totale krantenpagina: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010983394:mpeg21:p003

17 november 1809 (vrijdag)
Oprichting ‘t Nut

Vandaag werd in logement Het Zwijnshoofd in 1809 het Arnhemse Departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht. Geen enkele andere particuliere liefdadigheidsinstelling heeft zoveel voor de ontwikkeling van de stad betekent als ‘’t Nut’. Dankzij giften van gulle gevers en financiële ondersteuning van het stadsbestuur stortte ‘’t Nut’ zich op de ‘verheffing van de on- en minvermogende klasse’ door de stichting van ‘Bewaarscholen’ (in de twintigste eeuw kleuterscholen genoemd), ‘Tusschenscholen’ (voor de mensen tussen zeer arm en niet zo arm in), lagere scholen en een ‘Kweekschool’ (opleiding voor onderwijzeressen; nu Pedagogische Academie). Behalve de Nutsscholen, was er ook een Nutsspaarbank en een openbare Nutsbibliotheek.
Een voorbeeld wat het onderwijs betreft: in 1842 liet de vereniging op het terrein der voormalige vleeschhal in de Minnebroederenstraat een nieuwe zaal voor zijne vergaderingen bouwen, daaronder een tweede, zeer ruim lokaal voor de Tusschenschool. In beide deze vertrekken, welke naast elkander zijn gelegen, worden thans ongeveer 790 kinderen door eenen hoofdonderwijzer en vier hulponderwijzers op eene zeer doelmatige wijze onderwezen.’
Ook nam ‘’t Nut’ in 1853 het initiatief voor oprichting van de ‘Vereeniging tot het verschaffen van geschikte woningen aan de Arbeidersklasse’, kortweg ‘de Commissie’ genoemd. Van deze eerste Arnhemse charitatief-sociale woningbouwvereniging zijn de door hen gebouwde huizen in de driehoek Catharijnestraat-Klarendalseweg-Paulstraat nog steeds te zien.


Literatuur en bronnen
Hogerlinden, J.G.A., Het Nut. In: Geïllustreerd Zondagsblad van de Arnhemsche Courant, jrg. 3, no. 3, 8-6-1924, p. 185-186.
Grote versie volledige krantenpagina via KB-Delpher:
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000105143:mpeg21:p013

Klep, P.M.M., Economische en sociale ontwikkeling. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem van 1700 tot 1900. Utrecht 2009 (Uitgeverij Matrijs), p. 116-171,vooral p. 161, 166-168.

Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem.  Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970), p. 44, 109, 113, 161.
Staats Evers, J.W., Iets over Arnhem naar aanleiding van zijn begrooting over 1848.
Arnhem 1848 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zoon), p. 66-67.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zoon), p. 22 en 33.

17 november 1987 (dinsdag)
Dr. Herman Bax van het Gemeenteziekenhuis overlijdt


Herman Bax, bij zijn afscheid in 1967
Bron: Schalm, L. Afscheid van Dr. H.R. Bax als chirurg van het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem.
In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 111, nr. 22 (1967), pp. 1016-1017.
Bouw Zusterflat Gemeenteziekenhuis
In het begin van de jaren zestig, als Bax nog steeds leiding geeft aan de afdeling Chirurgie, wordt de zusterflat bij het Gemeenteziekenhuis gebouwd.
© Gelders Archief: 1524 – 11104, Diacollectie Gemeente Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie. (auteursrechtenvrij).

17 november 1987 (dinsdag)
Dr. Herman Bax van het Gemeenteziekenhuis overlijdt
Twintig jaar nadat hij het ‘ambacht’ als chirurg in het Gemeenteziekenhuis Arnhem had neergelegd overlijdt in 1987 Herman Reinier Bax (geboren 1907 te Velsen). Sinds 1 november 1941 was hij het hoofd van de afdeling Chirurgie van het Gemeenteziekenhuis aan de Wagnerlaan.
Behalve als expert op het gebied van leveroperaties verwierf hij tijdens de Tweede Wereldoorlog bewondering om zijn hulp aan Joodse onderduikers en Arnhemmers in nood na de Slag om Arnhem.
Zuster Boland, één van zijn medewerkers herinnert: “Bax werd op een kwade dag opgepakt, maar na zo’n dag of veertien was hij er ineens weer, met één van zijn kinderen op de arm. Het was wel duidelijk dat je beter nergens naar kon vragen.“
Bax stond ook bekend om zijn onverbloemde medische en ethische standpunten en artikelen. Zijn ‘Een blik terug’ uit 1967 op zijn eigen 25-jarige carrière als chirurg in het Gemeenteziekenhuis geeft daarvan enkele fraaie staaltjes.

Literatuur
Bax, H.C.R., Een blik terug. In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 111, nr. 21 (1967), p. 941-947.

Brandt, K.H. en A.M. ter Haar, In memoriam dr. Herman Reinier Bax. In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 131, nr. 3 (1987), p. 129-130.

Heusden-Sleutel, A.C. van (1995). Van minimale hulp tot optimale zorg. 150 jaar ziekenhuiszorg in Arnhem.
Arnhem 1959 (Ziekenhuis Rijnstate), p. 78.

Schalm, L. Afscheid van Dr. H.R. Bax als chirurg van het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem. In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 111, nr. 22 (1967), p. 1016-1017.

18 november 1700 (donderdag)
Vreemde bedelaars en ‘straffe van geeseling

Vreemde bedelaars en ‘straffe van geeseling’
Bron: Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld.
Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 56.
Strafwerktuigen op de Markt
Links, aan de oostzijde van de Markt het Prinsenhof, de gebouwen van het provinciale bestuur. Op deze achttiende-eeuwse prent zijn voor het hof het ‘houten paard’ en de ‘schandton’, die voor de strafuitvoering van het gerechtshof werden gebruikt, te zien. Rechts de volledig ingebouwde Sabelspoort.
Bron: Jan de Beijer, De Grote Markt te Arnhem in het midden der 18e eeuw, 1742.
© Gelders Archief: 1551-3969, tekenaar Jan de Beijer, Public Domain Mark 1.0.

18 november 1700 (donderdag)
Vreemde bedelaars en ‘straffe van geeseling
Het Arnhemse stadsbestuur besluit op 18 november 1700 dat het ‘vreemde bedelaars, op straffe van geeseling, verboden (werd) in de stad te komen’. Ook herbergiers die deze ‘vreemde bedelaars’ onderdak verschaffen staat deze straf of verbanning met hun hele gezin te wachten.

Dat betekende wel extra inkomsten voor de ‘scherprichter/beul’ van Arnhem. Volgens contract kreeg hij voor elke gewone geseling, inclusief de slaagstokken en touwen, maximaal drie gulden: ‘Voor een gemeene geesseling sal hij soo voor hem als sijnen dienaar niet meer mogen declareeren als drie guldens: de garden en bindlijnen daar onder begreepen.’

Geef de mensen een naam: ‘vreemde bedelaars’. Dat is iets anders dan ‘bekende bedelaars’ of ‘inwoners van de stad die om geld of brood vragen’.
Tegenwoordig is dat nog steeds van toepassing: vluchtelingen, migranten, indringers, gelukzoekers, oorlogsslachtoffers, enz. En is het afschrikken en verbannen van ‘vreemde bedelaars’ in de kern iets anders dan de ‘pushback’ aan de grenzen van Europa?
Historische bronnen en geschiedschrijving objectief?
Dat is onmogelijk: onze eigen (cultuur)geschiedenis dringt altijd door in hoe we zaken zien, ervaren en beschrijven.  

Literatuur
Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen.
Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 139.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld.
Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 56.

19 november 1465 (zondag)
Katharina van Kleef verkiest zoon boven man

.Katharina van Kleef in haar getijdenboek van, ca. 1440
Katharina van Kleef gaf de opdracht voor het maken van een getijdenboek. Dit ‘urenboek’ bevatte voor elk uur van de dag speciale gebeden en overdenkingen. De verschillende vorstenhuizen boden tegen elkaar op door een zo luxe mogelijk boek te vervaardigen. Katharina liet zichzelf linksonder op de eerste pagina van haar getijdenboek vereeuwigen.
In het midden onderaan het gecombineerde wapen van Gelre (en Gulik) en Kleef (en Mark). De twee leeuwen in het Gelderse wapen zijn een gevolg van de korte periode (1371-1423) dat het Gulikse Huis ook de hertog van Gelre leverde. De gouden leeuw is de leeuw van Gelre en de zwarte leeuw die van Gulik. Ook na het uitsterven van het Huis van Gulik bleef hun leeuw het wapen van Gelre sieren. De twee elementen op het rechterdeel (rechts voor de kijker en heraldisch links) van het wapen midden onderaan zijn te verklaren door de wapens bovenaan de pagina. Links het wapen van Kleef en rechts (de blokken) het wapen van het Graafschap Mark (omgeving Dortmund). Kleef en Mark waren ook met elkaar verbonden en sinds 1391 in een personele unie verenigd.
© The Morgan Library and Museum, New York, Manuscript 945, folio1verso. Alle rechten voorbehouden.
Zoon Adolf van Egmond, ca. 1473
Hertog Adolf is hier op 35-jarige leeftijd afgebeeld als lid van de Orde van het Gulden Vlies. In het wat gekunstelde wapen van Gelre rechtsboven Adolf zijn de gouden en zwarte leeuw nauwelijks te herkennen.
© Gobet, G. (1473), Statuts, Ordonnances et Armorial de la Toison d’Or, folio 67verso. Alle rechten voorbehouden.

19 november 1465 (zondag)
Katharina van Kleef verkiest zoon boven man
Vandaag, in 1465 ‘op sunte Poncianus dach’, schreven hertog Arnold van Gelre en zijn echtgenote Katharina van Kleef dat het oppergezag over Gelre werd overgedragen aan ’onsen lieven gemynden enigen soin, Adolf’. Twee jaar later zou Adolf vader worden van Gelres roemruchtste hertog, Karel van Gelre (1467-1538).
De 27-jarige Adolf waarover zo liefdevol werd geschreven, had trouwens tien maanden eerder vader Arnold (1410-1473) in diens nachthemd over de bevroren slotgracht in de ijskoude winternacht van 9 op 10 januari van kasteel Grave ontvoerd en gevangen gezet.
De woorden in de oorkonde moeten we dus met een flinke korrel zou nemen. Dat geldt ook voor de gezamenlijkheid van Arnold en zijn vrouw Katharina Kleef (1417-1476). Die had haar man in echtelijke en politieke zin al lang verlaten en probeerde via zoon Adolf de positie van zichzelf en Gelre te versterken. Een machtige vijand uit het zuiden lag namelijk op de loer: de hertog van Bourgondië. Katharina ergerde zich al jaren aan de zwakke opstelling van manlief Arnold en hoopte via zoon Adolf de Bourgondiërs het hoofd te kunnen bieden. Tevergeefs zou enige jaren later blijken.

Literatuur en bronnen
Alberts, W. Jappe, Geschiedenis van Gelderland tot 1492. Boek I Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid. Zutphen 1978 (De Walburg Pers), p. 122-125.

Hellinga, G.G., Hertogen van Gelre. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (1021-1581). Zutphen 2012 (Uitgeverij Walburg Pers), p. 122-126.

Nijhoff, Is. An. (red.), Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd. (6 delen; Arnhem en Den Haag 1830-1875). Deel 4, p. 361-363, no. 420.

Nijhoff, P., Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Arnhem. Arnhem 1864 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zoon), p. 126.

19 november 2015 (donderdag)
Opening OV-terminal Arnhem Centraal

Arnhem Centraal, 2018
© Fotograaf Rob Slepička.
Stationsplein Arnhem, ca 1958
© Gelders Archief. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Corona en de hoge papierprijs
Het nieuwe boek van historicus en wethouder Bob Roelofs had ernstig te lijden onder de coronapandemie en de gestegen kosten voor het drukken van een boek,
© De Gelderlander, 9-11-2021.

Laten we vandaag in 2021 eens twee dingen combineren. Het was vandaag in 2015 dat de OV-terminal ‘Station Arnhem Centraal; werd geopend.
Het was vorige week zaterdag 13 november dat helaas de presentatie van het nieuwste boek van (wethouder) Bob Roelofs, Parels en proefballonnen 2 / Kroniek van Arnhem 2011-2020, door corona geschrapt moest worden.
Maar ‘Arneym’ geeft u een exclusief voorproefje (‘sneak preview’) door uit dit boek de opening van Arnhem Centraal te citeren:
“De opening van Station Arnhem Centraal op 19 november 2015 markeerde een metamorfose in het stationsgebied die in de Arnhemse geschiedenis als uniek te bestempelen is. (…) Het gehele project had ruim € 163 miljoen gekost en het uiteindelijke resultaat werd, ondanks het jarenlang lekkende dak, met lof, gejuich en architectuurprijzen ontvangen.”

Literatuur
De Gelderlander, 9-11-2021.

Roelofs, B., Parels en proefballonnen 2. Kroniek van Arnhem, 2011-2020. Arnhem 2021 (Uitgeverij Jeugdland Arnhem), p. 13-17.

20 november 1641 (woensdag)
Kerkhof Walburgiskerk wordt heropend

Walburgiskerk en Walburgisplein, ca. 1750
Tekening van Hendrik Speelman (mede naar J. de Beijer) in: Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezichten en steden, dorpen en sloten enz. Met prenten door H. Spilman naar A. de Haen, Corn. Pronk, J. de Beijer en P. van Liender. Drukkerij en uitgeverij I. Tirion, Amsterdam, 1745-1774.
Grote of Eusebiuskerk en Walburgiskerk, ca. 1650
Detail uit de kaart van Nicolaes van Geelkercken (1639), ingekleurd en gedrukt bij J. Blaeu.
© Scheepvaartmuseum Amsterdam, Collectie Atlas van Loon, Joan Blaeu, Tonneel der Steden, Amsterdam 1649.

20 november 1641 (woensdag)
Kerkhof Walburgiskerk wordt heropend

Het stadsbestuur van Arnhem, de magistraat, gelastte op deze dag in 1641 dat de doden ook bij de Walburgiskerk begraven konden worden. De andere kerkhoven in de stad waren namelijk overvol.
De begraafplaatsen binnen de stadsmuren waren een voortdurende bron van zorg voor het stadsbestuur en de kerkelijke autoriteiten. De kleine kerkhoven bij de kloosters (binnen de stadsmuren o.a. Broerenklooster en Agnietenklooster en daarbuiten o.a. Mariënborn en Monnikenhuizen) werden niet meer gebruikt. Deze katholieke instellingen waren na de Arnhemse Beeldenstormen (1578-1579) gesloopt. Ook de Walburgiskerk en de Janskerk werden toen aan de katholieke eredienst onttrokken. Alleen de kerkhoven bij de Grote of Eusebiuskerk en die bij de Janskerk bleven bestaan. De rijke Arnhemmers konden natuurlijk nog steeds wel een graf in de Eusebiuskerk kopen.
Toen de begraafplaatsen buiten de kerkmuren echter over- en overvol waren, ook door de pestepidemiegolf van 1638, moest toch weer uitgeweken worden naar het voormalige kerkhof van de kanunniken van de Walburgiskerk.

Literatuur en bronnen
De Kerk en de Parochie van St.-Walburgis te Arnhem. Gedenkboek bij het eeuwfeest van de teruggave der kerk 22 juli 1908. Arnhem 1908 (Druk Van Mastrigt en Verhoeven).

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 31.

Timmer, G.J. en J.G Verhoeven, Uit Arnhems Katholiek Verleden. Geschiedkundige Schetsen. Arnhem 1937 (Uitgave van Dagblad van Arnhem).

21 november 2012  (woensdag)
Achttiende-eeuwse ‘Bacchante’ teruggeplaatst

Onthulling Bacchante, 2012
De in Sinterklaastenue gestoken Kees Kant en wethouder Margreet van Gastel onthulden op 21 november 2012 de terugkeer van de Bacchante.
© Fotograaf Harry van Bemmel, 2012. CC-BY-NC-ND-4.0 licentie (alle rechten voorbehouden).
Beschadigde Neptunus, 2022
Dat cultuurhistorische schatten voortdurende zorg en bescherming behoeven, bleek uitgerekend anderhalve week geleden, vrijdag 11 november 2022. Toen trof een ontstelde Kees Kant het Neptunusbeeld flink beschadigd aan: o.a. drietand weg en rechterarm afgehakt. Het werk van iets teveel door Bacchus benevelde mensen (lees: straalbezopen cultuurvandalen)?
© Fotograaf Kees Kant, 2022. CC-BY-NC-ND-4.0 licentie (alle rechten voorbehouden).

21 november 2012  (woensdag)
Achttiende-eeuwse ‘Bacchante’ teruggeplaatst
Het is vandaag op de kop af alweer tien jaar geleden dat de stad een heuglijk cultuur-historisch moment vierde. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van Kees Kant, bijgestaan door Jan van Lookeren Campagne, werd het achttiende-eeuwse beeld ‘De Bacchante’ teruggevonden en herplaatst op het Velperplein. Kees Kant had zich de hoedanigheid van Sint Nicolaas aangemeten om samen met wethouder Margreet van Gastel het beeld te onthullen.

François Gijsbert Staatskin baron van Brakell tot den Brakell (1809-1878) had zijn financiële schaapjes op het droge. Daarom kon hij in 1856 zijn toch al riante herenhuis in de Koningstraat verruilen voor ‘the place to be’ in Arnhem in die tijd: de nieuw aangelegde groene singels. Hij betrok een fraaie stadsvilla, die later als Velperbinnensingel nummer 2 door het leven ging. De woning viel in 1986 ten prooi aan de slopershamer door de bouw van de parkeergarage V&D/Musis. Bij de ontruiming van het gekraakte pand leidde, welk een toeval, toenmalig politiechef Kees Kant de ontruiming.
Baron van Brakell tot den Brakell keek in 1856 uit op het groene plantsoen van Musis Sacrum, maar hij wilde een nog fraaier uitzicht. Daarom schonk hij, in twee stappen, de stad achttiende-eeuwse beelden van klassiek-mythologische figuren. Dit met de voorwaarde dat hij de beelden vanuit zijn woning kon zien. De acht beelden uit 1712 van de vermaarde beeldhouwer Ignatius van Logteren (1685-1732) stonden oorspronkelijk op het landgoed Boom en Bosch aan de Vecht bij Breukelen en kwamen nu naar Arnhem.
In de oorlog werden de kunstwerken grotendeels verwoest. Vijf beelden keerden redelijk snel, gerestaureerd en wel, weer terug. Kees Kant vond ‘De Bacchante’ in desolate staat terug in het atelier van restaurateur Ton Mooy. Die knapte het weer helemaal op en in 2012 stond de door de wijngod Bacchus bezielde vrouw met druiventrossen en al weer terug op de singels. De beelden Bacchus/Faun en Jupiter bleven spoorloos, maar wie weet keren ook die eens weer terug naar Arnhem. Aan Kees Kant zal het niet liggen.

Literatuur en bronnen
Brink, T., Nulboek Arnhem uit de kunst. Arnhem 2019 (Uitgeverij Hijman Ongerijmd), p. 31-32, 236.

De Gelderlander, 22-11-2012; https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhemse-dame-terug-op-haar-plek~a7ee3e14/


Fischer, P.M., Inveni!: de beelden van Boom en Bosch staan in Arnhem. Daniël Marot en Ignatius van Logteren. In: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 21 (2001), nr. 1, p. 2-13.

Fischer, P.M, Ignatius en Jan van Logteren. Beeldhouwers en stuckunstenaars in het Amsterdam van de 18de eeuw. Bezorgd door E. Munnig Schmidt. Alphen aan den Rijn 2005 (Canaletto/ReproHolland BV).

Kant, K., De zoektocht naar de Bacchante. In: Arnhems Historisch Tijdschrift, jrg. 32 (2012), nr. 2, p. 99-102.

Lookeren Campagne, J. van, Een vorstelijke schenking. Hoe de Van Logterenbeelden in Arnhem zijn gekomen. In: Arnhems Historisch Tijdschrift; jrg. 38 (2018), nr. 4, p. 208-215.

Roelofs, B., De was buiten hangen. Arnhemse kwesties 1970-2000. Utrecht 2020 (Uitgeverij Matrijs), p. 84-91.

Velperbinnensingel 2 voor de sloop, 1984
Het in opdracht van baron van Brakell tot Brakell gebouwde woonhuis uit1859 gaf later onderdak aan verschillende zaken. Vlak voor de sloop in 1986 zat een bontzaak erin. De wit gepleisterde panden meer naar links waren het krakersbolwerk.
© Gelders Archief: 1549-1274, fotograaf Gerth van Roden, CC-BY-NC-ND-4.0 licentie (alle rechten voorbehouden).
Velperbinnensingel 2 na de sloop, 1986
Burgemeester Job Drijber kwam daags na de politie-ontruimingsactie van de gekraakte panden aan Velperbinnensingel in zijn auto hoogstpersoonlijk kijken naar de nieuwe stand van zaken.
© Gelders Archief: 1549-1274, fotograaf Gemeentearchief Arnhem Joost van der Zeyden, Stamkaarten Arnhem. CC 01.0 licentie (auteursrechtenvrij).

21 november 1698 (zaterdag)
Stovenzetsters zorgen voor kerkonrust

Ordonnantie tegen stovendraagsters, 1698
Bron: Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem.
Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970), p. 84.
Vooroorlogs interieur Eusebiuskerk, ca. 1925
© Gelders Archief: 1500 – 1490, Prentbriefkaarten, collectie Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

In november wordt het echt koud. En als je dan urenlang in de kerk stil en aandachtig moet luisteren naar de predikant, dan begint de kou door te dringen tot elke vezel van je lichaam. Hoe geestelijk hartverwarmend het Woord Gods ook moge zijn.
Om je extra tegen de kou te beschermen kon je in de 17e eeuw bij het begin van de dienst een stoof huren. Voor de jongere generatie: een stoof is een klein houten of stenen kastje met gloeiende kooltjes erin. Daar zette je voeten op en de warmte werd door het hele lichaam getransporteerd.

Die stoofjes moesten aan het eind van de kerkelijke bijeenkomst wel weer ingeleverd worden. De verhuursters (het waren vrouwen die hiermee een extra centje hoopten te verdienen) zamelden ze dan aan het eind van de dienst weer in om ze de zondag daarop weer te verhuren. Om snel thuis te zijn, begonnen die ‘stovenzetsters’ of ‘stovendraagsters’ nog voordat de prediking formeel was afgelopen, de stoven op te halen. Dat verstoorde de eerbiedige stilte in de kerk en bovenal de woorden van de voorganger.

Daarom vaardigde het stadsbestuur op 21 november 1698 een ordonnantie uit ‘ tegen het gewoel der stovendraagsters’: wie te vroeg de stoofjes ophaalde, werd een middagje vastgezet in het stadhuis. Tevergeefs: op 22 december 1724 moest dit besluit krachtig worden herhaald.

Literatuur
Klerck, J. de, Kerk en religie circa 1500-1700. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem tot 1700.
Utrecht 2008 (Uitgeverij Matrijs), pp. 254-275, p. 268.

Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), pp. 264-265.

Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970), p. 84.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld.
Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 59.

22 november 1615 (zondag)
Overlijden Johannes Fontanus op het Fontanus’ spijker

Plaquette van Fontanus in de Grote of Eusebiuskerk
De geestelijke voorvechter van het nieuwe gereformeerde geloof in de stad werd met een plaquette in ‘zijn’ kerk geëerd.
Foto Cor Beking, 2008 © Jan de Vries en Cor Bekink, 2008.
Fontanus’ spijker, ca. 1770
Beneden loopt de Velperweg: ‘tra publica van Arnhem op Zutphen’. Via een bruggetje over de beek (Molenbeek vanaf landgoed Klarenbeek) bereikt men het kleine landgoed. Rechts loopt de Vosdijk richting de broeklanden (Het Broek).
© Gelders Archief: 2000-561, Oud Archief Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Fontanus’ spijker, 1767
Vanaf de windroos linksboven loopt de Velperweg naar beneden ‘Weg na Velp’. No’s 17 en 18 omvatten het vroegere Fontanus’ spijker. In de 18e eeuw heeft het de naam van de nieuwe eigenaar ds. Jean Gavenon, dominee van de Waalse Gemeente in Arnhem: het Gavenons Spijker.
Detail uit; F Beijerinck, Caart van de Monck-huijser Tiend gelegen in het schependumb van Arnhem, 1767.
© Gelders Archief: 0095 Verzameling Tiendarchivalia 275. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

Zijn naam is al vaak gevallen in ‘Verleden Vandaag’ en op de website ‘Arneym’: Johannes Fontanus. Hij speelde een belangrijke rol in de overgang van Arnhem naar het protestantisme en drukte als predikant in de Eusebiuskerk nadrukkelijk zijn stempel op het geestelijke, politieke, culturele en dagelijkse leven van de stad.

Fontanus overleed, na 36 jaar voorganger te zijn geweest, in 1615 op zijn buitenverblijf ten oosten van de stad aan de Velperweg. Dat zijn sterfdag een zondag was, is één van die fraaie toevalligheden (?) die het verleden kleur geven.
Het hof, een voormalig spijker (opslagplaats voor graan), kreeg zijn naam: Fontanus’ spijker of Fontanus’ Hof. Het stadsbestuur had hem dat uit erkentelijkheid voor zijn werkzaamheden geschonken.
Het kleine landgoed was één van de pakweg tien voormalige spijkers buiten de stadsmuren. In de moderne tijd is er, op het fabrieksterrein van de Akzo/Tejin, niets meer van terug te vinden. Al naar gelang de financiën van de eigenaar waren de veelal laatmiddeleeuwse spijkers eenvoudige ‘landmanswoningen’ of riante buitenplaatsen geworden. Het Fontanus’ spijker bevond zich in de middenmoot: een kleine woning, een boomgaard en wat akkerland.

Literatuur
Klerck, J. de, Kerk en religie circa 1500-1700. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem tot 1700.
Utrecht 2008 (Uitgeverij Matrijs), pp. 254-275, p. 260-261.

Potjer, M., De Velperweg in kaart gebracht, 1600-1795. Eigenaren en eigenaardigheden. Utrecht/Westervoort 2008 (Uitgeverij Van Gruting), pp. 30-31, 163, 169-171.

Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970), pp. 72-73.
Hier wordt abusievelijk als overlijdensjaar 1616 genoemd.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld.
Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 31.

Ven, A.J. van de (1933). De oude buitenverblijven rondom de stad. In: Arnhem Zeven Eeuwen Stad. Officieel gedenkboek. Arnhem 1933 (Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande N.V. Boekverkoopers), pp. 187-223, p. 221-222.

23 november 1836 (woensdag)
Verkrijging grond voor Koepelkerk

St. Janskerk, ca. 1745
De gotische Janskerk van de Commanderij van St. Jan, gesloopt in 1817.
Tekening van Jan de Beijer.
© Gelders Archief: 1551 – 2867, J. de Beijer. Gemeente Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Koepelkerk, 1852
De Koepelkerk werd niet exact op dezelfde plaats als de vroegere Janskerk gebouwd, maar iets meer naar achteren, oostwaarts. Ter vergelijking: de achterkant (kooromgang) van de Janskerk zou nu net links naast (ten westen) de ingang van de Koepelkerk liggen.
© Gelders Archief: 1551 – 2907, Gemeente Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

De Hervormde Gemeente te Arnhem wilde rond 1835 een nieuwe kerk bouwen en liet zijn oog vallen op de terreinen van de voormalige Commanderij van St. Jan. Het ommuurde terrein van de vroegere hospitaalridders was al een tijdje in gemeentelijke handen. De eens zo prachtige gotische Janskerk met twee torens was zo bouwvallig dat deze al in 1817 ten prooi viel aan de sloophamer. Een van de torens was in 1809 uit voorzichtigheid al neergehaald.

Het ontwerp voor de nieuwe Janskerk kwam van stadsarchitect Anthony Aytinck van Falkenstein. Van zijn hand was ook de Willemskazerne en het was geen toeval dat die op een steenworp afstand lag. De fraaie neoclassicistische Koepelkerk moest vooral de officieren van de kazerne naar de zondagsdiensten lokken. In maart 1837 vond de aanbesteding plaats voor 52.000 gulden. De eerste steenlegging volgde op 14 juni 1837. Twee dagen later bezocht koning Willem I het bouwterrein.

Literatuur
Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 391-394.

Staats Evers, J.W., Beschrijving van Arnhem. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zn. / Ongewijzigde facsimile herdruk Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1970), p. 72-73.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 34.

Wander, R.H.J., Kerken. Duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem. Utrecht 1997 (Uitgeverij Matrijs), p. 23-24.

24 november 1816 (zondag)
Geslacht Huyghens in de adelstand

Familiewapen van Rutger Huijghens, 1666
Het familiewapen van Rutger Huijgens zoals opgenomen in het wapenboek van de St.-Joost schutterij in Arnhem.
© Gelders Archief: 2089-2.13 Wapenboek van het “Collegium vetus fraternitatis Sancti Jodoci” of St. Joosten schutterij, opgemaakt omstreeks het midden der 17de eeuw, bijgehouden tot 1785. Nr. 70. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Adellijk wapen van de familie Huyghens, 1816
Als de familie Huyghens in de adelstand wordt verheven, wordt hen ook een ‘echt’ adellijk familiewapen toegekend.
Bron: C. O.A. Schimmelpenninck van der Oije (e.a.), Wapenregister van de Nederlandse adel Hoge Raad van Adel 1814 – 2014.

Iedere Arnhemmer kent de Huijghenslaan. De fraaie allee, die door zijn omvang vaak dient als racebaan, is niet genoemd naar de 17-eeuwse Constantijn Huyghens (dichter, staatsman) of zijn zoon Christiaan (natuur- en wiskundige).

De naam komt van het Arnhemse regentengeslacht Huyghen/Huijghens, dat geen familiebanden had met de Haagse Huyghens.
Om precies te zijn is de naam van de 17e-eeuwse Arnhemse burgemeester Rutger Huijgens (1586-166). Hij was eigenaar van het, bij de Huijgenslaan gelegen, landgoed Klarenbeek (‘Huijgens goet’). Rutger vergrootte dat bezit en werd voor een deel in landschappelijke stijl door hem verfraaid. Dat lukte hem mede dankzij de opbrengsten van zijn aandelen in de VOC.
Het was niet een man die stil zat. Tot op hoge leeftijd was hij actief in de landelijke politiek: lid van de Staten-Generaal en als 78-jarige nog vergezelde hij o.a. admiraal Michel de Ruyter in een van de Engelse zeeoorlogen.

De Huyghens, die met zijtakken van hun stamboom ook bestuursfuncties in andere steden vervulden, wilden zich graag meten met de ‘echte’ oude adel. Alleen een titel ontbrak er nog aan, hoewel Rutger zich graag als ‘Heer van Klarenbeek’ liet aanspreken.
Daar kwam verandering in als een verre nazaat van Rutger, mr. Hendrik Huyghens (1755-1838), het lukt om in 1816 bij Koninklijk Besluit van 24 november in de adelstand te worden verheven. Hij mag zich jonkheer noemen.
De vreugde is van korte duur: een gezinsdrama treft de familie. Hendriks enige zoon en vier dochters overlijden, zijn dochters al dan niet getrouwd, en daarmee sterft ook het adellijke geslacht Huyghens in 1861 weer uit.

Literatuur

Breugel Douglas, C. van, Geslacht Huyghens. In: De Navorscher, jrg. 30 (1880), pp. 149-156.

Potjer, M. Brieven van Constantijn Huijgens en Rutger Huijghens. In: Arnhem de genoeglijkste, jrg. 24 (2004), nr. 1, p. 14-18.

Potjer, M., Rutger Huyghens (1586-1666), een vitale regent. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem tot 1700.
Utrecht 2008 (Uitgeverij Matrijs), pp. 102-103..

Potjer, M., De Velperweg in kaart gebracht, 1600-1795. Eigenaren en eigenaardigheden. Utrecht/Westervoort 2008 (Uitgeverij Van Gruting), pp. 102-104.

25 november 1663 (zondag)
Santberg in de Rijn gestort

Santberg met Joodse begraafplaats, 1782
De Doesburgse schilder Derk Jan van Elten (1750-1807) schilderde in 1782 de Santberg met de Joodse begraafplaats. Vanaf de openbare weg mochten de graven niet te zien zijn. Daarom werd een houten schutting rondom de dodenakker geplaatst.
© Museum Arnhem: GM 03390. CC-BY-NC-ND-4.0 licentie (alle rechten voorbehouden).
Santberg / Sinckenberg, 1741
Op deze met waterverf ingekleurde tekening is ‘Onderlangs’ niet meer dan een smal (jaag)pad dat bij hoog water blank staat. De inham links in de stuwwal is de Sinckenbergh, het in 1660 ingestorte deel van de
 huidige Utrechtseweg.
Maker: Jan de Beijer, De Stadt Arnem langens den Rhijn.
© Gelders Archief: 1551-3850, Topografisch-historische atlas Gelderland. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

25 november 1663 (zondag)
Santberg in de Rijn gestort
Vanaf het fraaie nieuw-gerestaureerde en uitgebreide Museum Arnhem is het uitzicht vanaf de stuwwal over de Rijn en de Betuwe schitterend. De heuvel waarop het museum staat, werd vroeger de Santberg genoemd, ook omdat de pottenbakkers van de stad daar graag hun grondstof vandaan haalden.
Bij de Santberg maakte de Rijn een flauwe bocht en schuurde de heuvel onderaan flink uit. Bij een hevige stormwind in 1660 stortte vervolgens een flink deel van de heuvel in. Het ingestorte deel kreeg de naam Sinckelenbergh.
Landmeter Willem Leenen werd erop uitgestuurd om de schade op te nemen. Zijn rapport diende hij vandaag in 1663 in. Om de heuvel te behouden zouden er flink wat ‘rijs-, tuin- en kribwerken’ uitgevoerd moeten worden.
In 1755 kreeg de joodse gemeenschap in Arnhem toestemming om bij het ingestorte deel van de Santberg kerkhof in te richten. Deze is nog steeds te bezoeken.

Literatuur  en bronnen
Kooger, H., Rondom den Brink. Zwerven door West-Arnhem. Arnhem 1987 (KEMA), p. 44-46.

Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 343, 476-477.

Nijhoff, P., Registers op het Archief, afkomstig van het voormalig Hof des Vorstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen. Opgemaakt volgens besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland van 9 December 1851 , nº. 3. Arnhem 1856 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zoon), p. 391-392.

25 november 2012 (donderdag)
Vitesse wint van PSV

Vandaag, 25-11-2021, speelt Vitesse in de Conference League de uitwedstrijd tegen Rennes. ‘Arneym’ had daar graag, net als twee weken geleden tegen Tottenham Hotspur, bij willen zijn. Helaas, de aangescherpte corona-maatregelen gooiden roet in het voetbaleten.
Afgelopen weekend verloren de geelzwarte helden (vrij kansloos) van PSV met 2-0.

Hoe anders was dat op 25 november 2012 in een beladen uitwedstrijd tegen de Eindhovenaren. Na een 1-0 achterstand wisten de Arnhemmers te winnen met 1-2. Het winnende doelpunt kwam van cultclubheld Wilfried Bony.Daddy Cool’ zou dat jaar topscorer worden van de eredivisie.
Het was een beladen wedstrijd, want de trainer van Vitesse was op dat moment Fred Rutten, die een seizoen eerder nog leiding gaf aan PSV. Als extra zout in de Eindhovense wonde kwam de gelijkmaker van Vitesse ook van een oud-PSV’er, Jonathan Reis.
De trainer van PSV in 2012? Ja, daar is ie weer: Dick(y) Advocaat, sinds gisteren oud-bondscoach van Irak.
|
Literatuur
Reurink, F., Elke dag Vitesse. 125 jaar clubgeschiedenis in 366 verhalen. Oosterbeek 2017 (Uitgeverij Kontrast), p. 426.

26 november 1962 (maandag)
Open Het Dorp

Mies Bouwman met minister Klompé
© Nationaal Archief: fotocollectie Anefo, toegang 2.24.01.05, bestanddeelnummer 914-5511, fotograaf onbekend. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Mies Bouwman met dokter Klapwijk
© Nationaal Archief: fotocollectie Anefo toegang, 2.24.01.05, bestanddeelnummer 914-5512, fotograaf onbekend. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

Mies Bouwman met Bronbeekbewoner
Oud-KNIL’er Syt van Rooy, 93 jaar, moedigt het Nederlandse volk aan geld te geven.
© Nationaal Archief: fotocollectie Anefo, toegang 2.24.01.05, bestanddeelnummer 914-5516, fotograaf onbekend. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

Op 26 november 1962 startte de 23-urige marathonuitzending ‘Open Het Dorp’. De geldinzamelmanifestatie bracht niet alleen eeuwige roem voor presentatrice Mies Bouwman, maar legde ook het financiële fundament ruim (uiteindelijke 21 miljoen gulden) voor Het Dorp in Arnhem.

Tijden veranderen, want op dit moment (2021) is de ontmanteling van de oorspronkelijke bebouwing van Het Dorp bijna voltooid. Tal van Arnhemmers traden op in de show om de Nederlandse bevolking aan te moedigen royaal geld te storten. Natuurlijk was daar dr. Klapwijk, de initiatiefnemer van Het Dorp. Ook ontbrak de in Arnhem geboren Marga Klompé, minister van Maatschappelijk Werk, niet. De landelijke betekenis van haar beleid, met als hoogtepunt de invoering van de Algemene Bijstandswet (1965) is van enorme betekenis geweest. Ook bewoners, oud-KNIL’ers, van Bronbeek deden hun duit in het zakje.

27 november 1771 (woensdag)
Inflatie in Arnhem: extra korenopslag in de Waag

Waag op de Markt, 1790
In de Waag, gebouwd tussen 1761 en 1768, werd in 1771 een extra roggevoorraad uit Estland opgeslagen om de inflatie en dreigende voedselschaarste het hoofd te bieden.
© Gelders Archief: 1501-04-8055, onbekende maker, fotocollectie Gemeentearchief Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Arnhem: geen graan maar tabak, 18e eeuw
De heuvels ten noorden van Arnhem waren weinig geschikt voor grootschalige graanteelt. Bovendien waren veel boeren in de zeventiende eeuw overgegaan op het verbouwen van het meer lucratieve handelsgewas tabak. Links vooraan één van de vele tabaksschuren ten noordwesten van de stad en op de achtergrond de stad met de toren van de Eusebiuskerk.
© Gelders Archief: 1551-3847, tekening van Theodorus Cornelis Schutter (1757), Topografisch-historische Atlas Gelderland. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

27 november 1771 (woensdag)
Inflatie in Arnhem: extra korenopslag in de Waag
Inflatie is van alle tijden. Ook rond 1770 stegen de prijzen van de dagelijkse levensbehoeften onevenredig hoog. De algemene bevolkingsgroei in heel Europa was daar vooral de oorzaak van. De groeiende bevolking deed de vraag naar graan stijgen en op de arbeidsmarkt kon niet iedereen meer werk vinden. Geen werk, geen inkomsten, geen gelegenheid om duurder brood te kopen.
Zo ook in Arnhem. De prijzen van tarwe (voor de gegoede burgerij) en rogge (grondstof voor het brood voor de ‘gewone’ Arnhemmer en de armen) stegen gigantisch. Bovendien wachtten veel graanhandelaren met de verkoop van het geoogste graan in de hoop dat de prijzen nog verder zouden stijgen. De graanpakhuizen lagen vol, maar de flink deel van de bevolking leed honger.

Op woensdag 27 november 1771 werd de situatie het Arnhemse stadsbestuur teveel. Via graanhandelaren in Amsterdam werd zo’n 80.000 kilo rogge uit Estland gekocht (‘veertig last Revalsche rog ad 190 goudgulden’; Reval was de achttiende-eeuwse naam voor de Estse hoofdstad Talinn). Die rogge werd opgeslagen op de bovenverdiepingen en zolder van de zojuist gebouwde stadswaag op de Markt. Dat gebouw, hoewel bijna volledig verwoest tijdens de Slag om Arnhem, is nog steeds een prachtig gerestaureerde achttiende-eeuwse parel van stadstimmerman Hendrik Viervant.

Literatuur en bronnen
Graswinckel, D.P.M., Een wandeling door Arnhem in vroegere eeuwen. In: Arnhem Zeven Eeuwen Stad. Officieel gedenkboek. Arnhem 1933 (Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande N.V. Boekverkoopers), p. 160-161.

Klep, P.M.M., Economische en sociale ontwikkeling. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem van 1700 tot 1900.  Utrecht 2009 (Uitgeverij Matrijs), p. 116-171, vooral p. 119-121.

Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 114.

Nijhoff, P., Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Arnhem. Arnhem 1864 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zoon), p. 234.

27 november 1942 (vrijdag)
Jacob Koppel vermoord in Auschwitz

Markt met Joods bejaardentehuis, ca. 1920
Uiterst links het vroegere Paleis van Justitie. Rechts daarvan, op de hoek met de Hofstraat, het gebouw van Beth Mikloth Lezikno, het ‘Israelitisch Oudelieden-gesticht’.
Rechts zien we de nieuwe dakspanten van het in aanbouw zijnde nieuwe Provinciehuis, dat in 1924 zou worden geopend.
© Gelders Archief: 1501-04 – 7756, fotocollectie Gemeentearchief Arnhem. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

‘Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen.’ 

Slot van Leo Vromans, ‘Vrede’, uit de bundel ‘Slaapwandelen’, 1957.

Het gruwelverhaal van de Holocaust is bekend, maar bevat ook weer vele onbekende verhalen.
Waarom is bijvoorbeeld de in Arnhem geboren (1868) Jacob Koppel op 74-jarige leeftijd in november 1942 vermoord in Auschwitz? Hij woonde namelijk in het ‘Tehuis voor Israëlitische Oudelieden – Beth Mikloth Lezikno’ aan de Markt in Arnhem. De grote razzia op dat Joodse bejaardenhuis is twee weken na Jacobs dood, op 10 december 1942. Tachtig bewoners en personeelsleden werden opgepakt en gedeporteerd.
Waarom werd Jacob, en het grootste deel van zijn gezin dat elders in Arnhem woonde, al eerder vermoord?

Hoe meer je weet, hoe meer vragen er komen. Vragen die het begin vormen van een nieuw verhaal.

28 november 1698 (vrijdag)
Waag in vroegere Catharinagasthuis

Bakkerstraat met vroegere Catharinagasthuis, ca. 1650
Op de hoek van de Bakkerstraat en de Pastoorstraat (op de kaart nr. 26) stond het Catharinagasthuis met de bijbehorende kerk.
Detail van de plattegrond van Arnhem, uitgeven door Joan Blaeu, Tonneel der Steden. Amsterdam 1649 naar de kaart van Nicolaes Geelkercken uit 1639.
© Joan Blaeu, Tonneel der Steden. Amsterdam 1649 (Scheepvaartmuseum, Collectie Atlas van Loon).

Na de Arnhemse Beeldenstormen (1578/1579) werd het Catharinagasthuis aan de Bakkerstraat niet gesloopt, maar ook niet meer onderhouden. In 1636 moest de toren van de kapel wegens instortingsgevaar gesloopt worden.
Toen in datzelfde jaar de laatste nonnen van het Agnietenklooster waren gestorven, verhuisde de gasthuisfunctie naar die gebouwen aan de Beekstraat.
Op 28 november 1698 besloot het stadsbestuur om het voormalige gasthuis in te richten als waaggebouw. De grote markt op de Markt was immers om de hoek. Daarvoor werden wel alle kerkvensters dichtgemetseld en nieuwe vloerbalken aangebracht. Behalve de waag, werd het gasthuiscomplex ook gebruikt als onderkomen voor de Franse School, de Neder-Duitse School en als turfopslag.
Honderd jaar later besluit de magistraat van de stad om een nieuw Waagebouw op de Markt te bouwen. Het pand in de Bakkerstraat werd ingericht als schouwburg, ‘De Komedie’.

Literatuur
Graswinckel, D.P.M., Een wandeling door Arnhem in vroegere eeuwen.  In: Arnhem Zeven Eeuwen Stad. Officieel gedenkboek. Arnhem, 1933. (Uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande N.V. Boekverkoopers), p. 174..

Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 114, 354-355

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem 1233-1789. Meerendeels uit officeele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem 1876 (Van Egmond & Heuvelink), p. 59.

29 november 1791 (vrijdag)
Vrolijke viering St. Caecilia-Concert

Wapen St. Caecilia-Concert, 17e eeuw
Het wapen van het ‘Collegium Musicum’, oftewel het Sint Caecilia-Concert’ onder de zinspreuk ‘Si Vox est, canta’: als je een stem hebt, zing. Later is dit in een beroemde kinderliedjesboekenserie geworden ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’.
Bovenaan in het wapen prijkt op een stok de vrijheidshoed. Zingen maakt je vrij van de zorgen van alledag of had het aan het eind van de zestiende eeuw nog een andere (politiek-religieuze) betekenis?
© Gelders Archief: 2052-16, Wapenboek St. Caecilia, 1663-1740. Muziek-college St. Caecilia. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Het Caecilia-Concert te Arnhem, 1791
Gelithografeerde omslag van het gedenkboek bij het 200-jarig bestaan.
Bron: Staats Evers, J.W., Het St. Caecilia-Concert te Arnhem, opgericht in 1591, uit het archief beschreven.
Arnhem 1874 (Drukkerij G.W. van der Wiel & Co.).

Op 22 november 1591 werd in Arnhem de muziekvereniging ‘Het Caecilia-Concert’ opgericht. De muziekvereniging was de voorloper van Het Gelders Orkest, sinds 1 juni 2020 Phion.
Tweehonderd jaar later werd de stichting gevierd in de eetzaal (reventer) van het St. Catharinagasthuis aan de Beekstraat. Er werd door de 44 feestgangers volop gemusiceerd en gezongen (o.a. concertante van Jean-Baptiste Davaux), maar nog meer werd er getoost en geproost. En er was veel om een heilwens over uit te spreken tot “vijf ure in den morgenstond”:

“Men dronk vervolgens aan dezen feestdisch de volgende conditiën:
Welkomst aan tafel;
gezondheden twee aan twee,
den regter en linker duim;
getrouwde dames,
inclinatiën:

voorts met bokalen:
de Staten der provincie ,
Stadhouder en het vorstelijk huis ,
richter en heeren van den Magistraat,
presidenten van het Hof,
Rekenkamer en Gedeputeerden,
over- en onderhuismeesters en rentmeester van het gasthuis;
met fanfares à la santé du jour in volle bokaaltjes, behalve degenen die hensden .
De groote hens voor de henspligtige leden en die van den Magistraat;
de kleine hens voor de geactionneerden van den Fiskaal.
Weder met kleine bokaaltjes:
de beste,
de vriend van de beste,
vaderlandje lief
en alle mooije meisjes,
vriendschap enz.”

Toelichting
den regter en linker duim = aanwezigen haken bij elkaar duimen in als teken van verbroedering,
inclinatien = genegenheid, liefde
groote hens = groot glas / grote heildronk
henspligtigen = zie die moeten werken
geactionneerden van den Fiskaal = medewerkers van de rechtbank

Literatuur en bronnen
Jacobs, I.D., Muziekleven. In: Keverling Buisman, F. (red.), Arnhem van 1700 tot 1900.  Utrecht 2009 (Uitgeverij Matrijs), p. 304-321.

Markus, A., Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhem 1975 ongewijzigde herdruk van 1906 (Uitgeverij Gijsbers & Van Loon), p. 294-296.

Staats Evers, J.W., Het St. Caecilia-Concert te Arnhem, opgericht in 1591, uit het archief beschreven. Arnhem 1874 (Drukkerij G.W. van der Wiel & Co.), p. 20-21.

Staats Evers, J.W., Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868. Arnhem 1868 (Uitgeverij Is. An. Nijhoff & Zoon), p. 8.

Zeven, A., De twee wapenboeken van het St. Caecilia-Concert te Arnhem opgericht in 1591. Wapenreproducties en beschrijvingen. Wageningen-Wassenaar 2015 (Eigen beheer).
URL: https://antonzeven.nl/wp-content/uploads/2015/11/Wapenboek-Caecilia-Concert-Arnhem.pdf, geraadpleegd o.a. 6-3-2022.

30 november 1813 (dinsdag)
Slag om Arnhem, 1813

Belegering van Arnhem, 1813
Bronnen:
Fockema, D., Hogerlinden J.G.A. en Wal, G. van der, Gedenkboek van Arnhem 1813-1913. 
Rotterdam 1913 (N.V. W.N.J. van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij), p. 29.
 
Lunteren, P. van, Slag om Arnhem, 1813.
In: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 29 (2009), nr 1, pp. 25-31, p. 28 (afbeelding van de kaart uit Fockema (1913).
Sturm von Arnheim, 1813
Bron: Boonstra, O., Lunteren P. van en J. de Vries (red.), Arnhem 1813. Bezetting en bestorming. Hilversum 2013 (Uitgeverij Verloren), p. 130.

Voor de Slag om Arnhem in 1944 ging in de stad vooral de aandacht uit naar de gevechten om de stad in 1813. Die gebeurtenis werd in vele jaren (1863, 1913) groots herdacht.
Dit jaar (2021) pakken we een deelgebeurtenis uit de hele slag eruit: de ligging van de Pruisische troepen rondom de stad voordat de eigenlijke gevechten rond 12.00 uur bij de stad beginnen.

Aan de Utrechtseweg, bij de samenkomst van Onderlangs, bevond zich de eerste Pruisische colonne. Deze moest samen met colonne twee ter hoogte van de Sterrenberg aan de Amsterdamseweg de hoofdaanval op het retranchement (aarden verdedigingswal met lunetten) voor de Rijnpoort uitvoeren. Hoofddoel van de aanval was namelijk de schipburg bij Arnhem. De inname daarvan moest voorkomen dat de Franse hoofdmacht in Nijmegen een doorsteek naar de Pruisen kon maken.
De derde colonne, ter hoogte van Zypendaal, moest de Janspoort bezetten. De vierde colonne, bij wat nu Station Velperpoort is, nam de aanval op de Velperpoort voor zijn rekening. De kleine vijfde colonne moest vanaf de Westervoortsedijk opmarcheren naar de Sabelspoort.

Literatuur
Boonstra, O., Lunteren P. van en J. de Vries (red.), Arnhem 1813. Bezetting en bestorming. Hilversum 2013 (Uitgeverij Verloren).

Fockema, D., Hogerlinden J.G.A. en Wal, G. van der, Gedenkboek van Arnhem 1813-1913.  Rotterdam 1813 (N.V. W.N.J. van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij).

Lunteren, P. van, Slag om Arnhem, 1813. In: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 29 (2009), nr 1, pp. 25-31.